Czym jest audyt wewnętrzny?

Definicji audytu wewnętrznego dostarcza art. 272 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem audyt wewnętrzny to działalność niezależna i obiektywna, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce. Audyt wewnętrzny jest zatem nakierowany na badanie działalności danej jednostki „od wewnątrz”, z uwzględnieniem kryteriów takich jak adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej.

Zakres audytu wewnętrznego

Zakres audytu wewnętrznego określany jest przepisem art. 285 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem audyt wewnętrzny, co do zasady, przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, zwanego „planem audytu”. W uzasadnionych przypadkach audyt wewnętrzny przeprowadza się natomiast poza
planem audytu. Do konica roku kierownik komórki audytu wewnętrznego w porozumieniu
z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok. Kierownik komórki audytu wewnętrznego, przeprowadzając analizę ryzyka, bierze pod uwagę w szczególności zadania wynikające z planu działalności, a także wytyczne ministra kierującego działem, komitetu audytu oraz szczegółowe wytyczne Ministra Finansów, o których mowa w art. 69 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Do końca stycznia każdego roku kierownik komórki audytu wewnętrznego sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Kontrola wewnętrzna a audyt wewnętrzny

Kontrola wewnętrzna wymaga wykonywania przez kierownictwo danej jednostki czynności pomagających osiągnięciu określonych celów. System kontroli jest zatem zespołem działań i rozwiązań kontrolnych, używanych przez daną jednostkę w celu realizacji określonych założeń. Audyt wewnętrzny to natomiast niezależna działalność opiniująca i doradzająca. Ma ona na celu zwiększenie wartości i umożliwienie sprawnego funkcjonowania danej jednostki. Audyt wewnętrzny ma na celu wspomaganie danej jednostki w realizacji założonych zamierzeń dzięki usystematyzowanemu ocenianiu i podnoszeniu efektywności w zakresie kontroli, corporate governance oraz risk management.