Rozwiązania tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Tarcza antykryzysowa – Usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

Obecna pandemia jest wyzwaniem nie tylko dla władz państwowych czy służb medycznych, ale również dla wszystkich przedsiębiorców. Wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii w istotny sposób ingeruje w różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Wydaje się, że nie ma branży, która nie zostałaby w jakiś sposób dotknięta pandemią koronawirusa. Propozycje rządu dla przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa zawarte są w tzw. „tarczy antykryzysowej”. Jak wynika z medialnych doniesień, suma pomocy dla przedsiębiorców ma sięgnąć aż 250 miliardów złotych. Celem skorzystania z rządowej pomocy, przedsiębiorcy powinni się jednak odpowiednio przygotować i ustalić, z jakiej pomocy mogą skorzystać. Poniżej przedstawiono główne założenia tarczy antykryzysowej dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców:

1. Pracodawcy

1) dofinansowanie na wypłaty dla pracowników w przypadku spadku obrotów o 15% (w razie przyjęcia za podstawę obliczenia 2 kolejnych miesięcy) lub o 25% (w razie przyjęcia za podstawę obliczenia 1 wybranego miesiąca) – pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia przez pracodawcę z pracownikami;
2) dodatkowe dofinansowanie w wysokości od 30% do 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, przypadku pracodawców, u których w ciągu 2 kolejnych miesięcy nastąpił spadek obrotów w wysokości min. 30%;
3) możliwość wprowadzenia modyfikacji warunków pracy, m.in. w zakresie: ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, o którym mowa w art. 132 §1 Kodeksu pracy, zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu, a także wprowadzenie pracy zdalnej (telepracy);
4) zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w przypadku pracodawców zatrudniających, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 10 osób.

2. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnieni) oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

1) świadczenie postojowe dla osób, które nie zawiesiły prowadzenia działalności gospodarczej przed dniem 31 stycznia 2020 r., a wskutek epidemii koronawirusa nastąpił przestój w ich działalności gospodarczej;
2) świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne;
3) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą, gdy w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania nastąpił spadek obrotów, w wysokości od 30% do 90% wynagrodzenia minimalnego (w zależności od stopnia spadku obrotów);
4) zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w przypadku samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych;
5) pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w wysokości do 5.000,00 zł na okres do 12 miesięcy.

Obecna sytuacja jest niezwykle dynamiczna. W nadchodzącym czasie niezbędne będzie poszukiwanie nowych i dogodnych rozwiązań, jak również zapewnienie bieżącego wsparcia przedsiębiorstwom. Przedsiębiorcy muszą przygotować swoje firmy do przyjęcia rozwiązań pomocowych. Stan epidemii koronawirusa, jak również środki bezpieczeństwa wprowadzane przez administrację państwową i samorządową, będą w istotny sposób oddziaływać na otoczenie biznesowe wszystkich pracodawców.

Pomoc prawna w sprawie tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców. Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firm oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

1. pomocy w zastosowaniu i dostosowaniu się do nowych regulacji;
2. wsparcia dla właścicieli firm i Zarządów spółek;
3. przygotowania przedsiębiorstw do przyjęcia rządowych rozwiązań pomocowych;
4. spraw pracowniczych (przestój, praca zdalna, urlop itp. – przygotowanie regulaminów pracy zdalnej, umów, aneksów, oświadczeń itd.);
5. doradztwa dot. relacji z kontrahentami oraz najemcami i wynajmującymi;
6. podatków i ZUSu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

12 + 8 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter