Przekształcanie spółek osobowych w spółkę komandytowo-akcyjną

Jak przekształcić spółkę
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Dlaczego warto zastanowić się nad prowadzeniem działalności gospodarczej właśnie w formie spółki komandytowo-akcyjnej?

Czym jest spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)?

Spółka komandytowo-akcyjna (dalej również jako „S.K.A.”) jest spółką osobową, uregulowaną w art. 125-150 Kodeksu spółek handlowych. S.K.A. prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy S.K.A. powinien wynosić co najmniej 50.000 złotych. W sprawach nieuregulowanych przepisami szczególnymi, do S.K.A. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej oraz spółki akcyjnej.

W odniesieniu do opodatkowania spółki należy wskazać, że S.K.A. jest jedyną spółką osobową, która posiada status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wobec powyższego, tak jak w przypadku spółek kapitałowych, w S.K.A. dochodzi do tzw. podwójnego opodatkowania, co oznacza, że w pierwszej kolejności opodatkowany jest dochód spółki, a następnie przy wypłacie dywidendy dochodzi do ponownego opodatkowania (dochód wspólników). Zasadą jest, że wypłata wspólnikom dywidendy podlega opodatkowaniu w wysokości 19% podatku dochodowego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że do wspólników S.K.A. mogą znaleźć zastosowanie odpowiednie preferencje podatkowe, dzięki którym zyski wspólników pozostaną opodatkowane jednokrotnie. Ulgi, o których mowa powyżej dotyczą akcjonariuszy będących podatnikiem CIT, a także wszystkich podmiotów będących komplementariuszami.

Dywidenda wypłacana akcjonariuszom podlega w pełni opodatkowaniu. Wyjątek stanowi wypłata zysku akcjonariuszom, będącymi podatnikami CiT. Chodzi o tzw. zwolnienie dywidendowe. W tym przypadku zwolnione od opodatkowania będą wszelkie przychody z udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, a także otrzymane dywidendy.

Komplementariusze w S.K.A. mogą pomniejszać o kwotę podatku dochodowego CIT (zapłacony przez spółkę za rok podatkowy za uzyskany przychód) swój podatek od udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna, która płaci 19% CIT, pociąga skutek dla komplementariusza taki, iż nie będzie on płacił podatku od swojej dywidendy.
S.K.A. zaczyna być coraz bardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem zarówno komplementariusz jak i akcjonariusz w S.K.A. nie posiadają statusu przedsiębiorcy, a co za tym idzie, nie mają obowiązku opłacania składek ZUS; dotyczy to zarówno składek na ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne. Osoby działające w oparciu o strukturę S.K.A. nie zapłacą również daniny solidarnościowej.

Wobec powyższego, osoby prowadzące działalność gospodarczą w innych formach (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki osobowe, spółki kapitałowe), mając na względzie wejście w życie Polskiego Ładu, coraz częściej zastanawiają się nad przekształceniem dotychczasowej formy prowadzonej działalności właśnie w spółkę komandytowo-akcyjną.

Przekształcenie Spółki Komadytowej w S.K.A.

Korzyścią przemawiającą za takim przekształceniem jest fakt, iż wspólnicy S.K.A. w porównaniu do spółek komandytowych, nie płacą ani składek na ZUS ani składek zdrowotnych. Jest to znaczące udogodnienie biorąc pod uwagę to, że wspólnicy spółek komandytowych muszą płacić składki na ZUS (które nie mogą zostać odliczone od przychodu) oraz składkę zdrowotną w minimalnej wysokości.
Przekształcenie spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną wymaga jednomyślności wszystkich wspólników, a więc komplementariuszy i komandytariuszy, gdyż przekształcenie spółki jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej
w komandytowo-akcyjną powinna w zakresie wymogów minimalnych odpowiadać art. 563 k.s.h., który określa ogólne wymogi dla uchwały o przekształceniu. Stosując odpowiednio do omawianego przekształcenia art. 563 k.s.h., uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną powinna zawierać co najmniej:

 1. fakt, że spółka została przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną,
 2. wartość nominalną akcji,
 3. wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników spółki komandytowej, którzy nie zdecydowali się na uczestnictwo w spółce komandytowo–akcyjnej, przy czym kwota ta nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,
 4. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce komandytowo-akcyjnej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 5. nazwiska i imiona lub firmę (nazwa) komplementariuszy, czyli podmiotów, które mają prawo reprezentować i prowadzić sprawy w spółce komandytowo–akcyjnej,
 6. zgodę na brzmienie statutu spółki komandytowo-akcyjnej.

Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej w komandytowo-akcyjną powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza

Przekształcenie Spółki jawnej w S.K.A. 

Przekształcenie spółki jawnej w S.K.A. odbywa się na tych samych zasadach co w spółce komandytowej, bowiem obie te spółki to spółki osobowe.

Spółce zawiązanej (docelowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Co istotne, zachowany zostaje dotychczasowy NIP i REGON. Co do zasady, przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową, zgodnie z Ordynacją podatkową, jest neutralne podatkowo, co w szczególności oznacza, iż po stronie wspólników nie powstaje dochód z faktu wejścia w posiadanie akcji w spółce docelowej.

Przekształcenie sp. z o.o. w S.K.A. 

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną następuje w trybie art. 551 § 1 k.s.h.
W odniesieniu do podatkowego aspektu przekształcenia dot. wspólników, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przewiduje opodatkowania wspólnika osobowej spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej. Stosownie do regulacji art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną nie stanowi źródła przychodu z kapitałów pieniężnych. Co najważniejsze, istotną spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników; przy przekształceniu w S.K.A. należy mieć na uwadze to, że komplementariusz w S.K.A. odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki.

Przekształcenie Działalności Gospodarczej w S.K.A.

 

W odniesieniu do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną, to na gruncie obowiązujących przepisów, takie przekształcenie nie jest możliwe z tego względu, że k.s.h. przewiduje wyłączenie przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, natomiast S.K.A. jest spółką osobową. W grę wchodzi jedynie założenie nowej spółki od podstaw i wniesienie do niej dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Konkludując, spółka komandytowo-akcyjna posiada swoje zalety (opisane powyżej) jak i wady. Do największych wad należy zaliczyć – w odróżnieniu od spółek kapitałowych – odpowiedzialność wspólnika (komplementariusza) w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki (jak np. przy JDG). Dodatkowo S.K.A. jest strukturą dość sformalizowaną, co przejawia się m.in. koniecznością zawarcia umowy z odpowiednią instytucją finansową w przedmiocie prowadzenia rejestru akcjonariuszy, notarialnym protokołowaniem zgromadzeń akcjonariuszy, prowadzeniem pełnej księgowości oraz minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 50 tysięcy złotych. Mając powyższe na uwadze, każdy zamiar ewentualnego przekształcenia należy traktować indywidualnie oraz dopasować wolę przedsiębiorcy do odpowiednich ram prawych, dlatego w przypadku chęci zmiany formy prowadzonego biznesu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w zakresie zakładania spółek komandytowo-akcyjnych oraz przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek jawnych, spółek komandytowych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki komandytowo-akcyjne. W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 1. założenia spółki komandytowo-akcyjnej;
 2. przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytowo-akcyjną;
 3. przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną
 4. przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną;
 5. analizy i doradztwa w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny
tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

6 + 9 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter