KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kancelaria uprzejmie informuje o zasadach ochrony danych osobowych. Poniżej zamieszczono klauzulę informacyjną RODO dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się z Kancelarią.

 1. Kancelaria oświadcza, że administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: „RODO”) jest Kancelaria Prawna Adam Malik i Wspólnik Sp.k.
 2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Kancelaria Prawna Adam Malik i Wspólnik Sp.k., ul. Stefana Batorego 64A, 44-270 Rybnik; tel.: 792 861 101 lub 609 712 735; e-mail: biuro@aventum-kancelaria.pl
 3. Kancelaria informuje, że:
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych Kancelarii jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby nawiązania kontaktu z Kancelarią i świadczenia pomocy prawnej. Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do podania tych danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji tego celu.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu z Kancelarią i świadczenia pomocy prawnej.
  • odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy powołane do prowadzenia postępowań danego rodzaju, zgodnie z przedmiotem zlecenia, strony postępowań sądowych, strony postępowań egzekucyjnych lub strony postępowań administracyjnych.
  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy (zlecenia), a w przypadku braku jej zawarcia – do dnia złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o braku zamiaru jej zawarcia.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • W przypadku zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych zgromadzonych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego. Po upływie tego okresu dane osobowe ulegają usunięciu.