Czym jest testament?

Według najprostszej definicji testament to rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament obejmuje rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy. W polskim porządku prawnym nie są dopuszczalne testamenty wspólne. Spadkodawcy zawsze przysługuje uprawnienie do odwołania zarówno całego testamentu, jak i jego poszczególnych postanowień. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament jest osobistą czynnością spadkodawcy i dlatego nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez przedstawiciela.

Sporządzanie testamentu – radca prawny

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie sporządzania testamentu oraz z prawidłowym określeniem,z prawnego punktu widzenia, woli spadkodawcy.

Rodzaje testamentów – wola spadkodawcy

Testament może zostać odwołany bądź to przez sporządzenie nowego testamentu, bądź też wówczas, gdy spadkodawca w zamiarze odwołania zniszczy testament lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność. Spadkodawca może również dokonać w testamencie takich zmian, z których wynika wola jego odwołania. Jeśli spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, odwołane zostają tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, które są sprzeczne z treścią nowego testamentu.

Testament należy interpretować w taki w sposób, by możliwie najpełniej urzeczywistnić wolę spadkodawcy. W przypadku, gdy testament może być tłumaczony na kilka sposobów, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwoli utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i jednocześnie nadać im rozsądną treść.

Obecnie w polskim porządku prawnym wyróżnia się następujące rodzaje testamentów:

  1. testament własnoręczny (holograficzny) – napisany w całości pismem ręcznym (nie wystarczy zatem np. wydrukować testamentu i własnoręcznie go podpisać – cały testament musi zostać spisany własnoręcznie), własnoręcznie podpisany i opatrzony datą, brak daty nie pociąga za sobą jednak nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów;
  2. testament notarialny – sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego;
  3. testament allograficzny – sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego, oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia, protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków, protokół powinien być podpisany przez: spadkodawcę, osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków.

Pozostałe usługi prawnicze i adwokackie

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię usługi
lub chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie oferty Kancelarii Aventum

Sprawy spadkowe – pozostałe zagadnienia

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

6 + 1 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter