Majątek małżonków

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa małżeńska), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawowa małżeńska, czyli wspólność łączna ma charakter bezudziałowy.

Kiedy następuje podział majątku?

Co do zasady z prawomocnym orzeczeniem rozwodu – po ustaniu wspólności majątkowej bądź w trakcie trwania małżeństwa – z chwilą zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza).

Formalności związane z podziałem majątku

Samo orzeczenie rozwodowe nie spowoduje automatycznego podziału majątku. Konieczne jest wystąpienie z pozwem o podział majątku do sądu rejonowego. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd rejonowy według miejsca położenia majątku (ruchomości/nieruchomości).

Po ustaniu wspólności ustawowej – jakie udziały w majątku przypadną małżonkom?

Po ustaniu wspólności, wspólność łączna ulega przekształceniu we wspólność w częściach ułamkowych. W konsekwencji należy przyjmować, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym po ustaniu wspólności. W szczególnych sytuacjach, z ważnych powodów, na żądanie małżonków, sąd może ustalić nierówne udziały z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunkiem ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie: 1) istnienie ważnych powodów oraz 2) przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Przedmiot podziału majątku

Przedmiotem podziału majątku wspólnego są wszystkie składniki majątkowe, które małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa. A zatem nie jest jedna rzecz, lecz majątek wspólny (aktywa, majątkowe prawa podmiotowe), wśród których znajdują się nieruchomości i rzeczy ruchome.

Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w sprawach o podział majątku.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

+48 882 878 691

biuro@aventum-kancelaria.pl

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

5 + 10 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter