Kwestie obywatelstwa ukraińskiego regulują: Konstytucja Ukrainy, Ustawa Ukrainy „O obywatelstwie Ukrainy”, Tryb postępowania w sprawie wniosków i wniosków o nadanie obywatelstwa Ukrainy oraz Wykonanie decyzji.

Zagraniczne placówki dyplomatyczne Ukrainy wykonują uprawnienia w sprawach obywatelstwa wobec osób, które zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy stałe mieszkają za granicą (z wyjątkiem rejestracji nabycia obywatelstwa ukraińskiego przez urodzenie, która jest przeprowadzana również dla osób czasowo przebywających za granicą).

Składając wniosek i inne dokumenty dotyczące obywatelstwa w zagranicznej placówce dyplomatycznej Ukrainy, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy, a także dokument potwierdzający jego stałe miejsce zamieszkania za granicą.

 

Co warto wiedzieć o zrzeczeniu się obywatelstwa ukraińskiego?

Bez uwzględnienia okresu wymaganego do przesłania materiałów pocztą dyplomatyczną lub pocztą dowódczą, łączny okres rozpatrywania wniosku o pozbawienie obywatelstwa Ukrainy nie powinien przekraczać 1 roku.

Datą ustania obywatelstwa ukraińskiego jest data wydania odpowiedniego Dekretu Prezydenta Ukrainy. Po otrzymaniu zawiadomienia o pozbawieniu obywatelstwa ukraińskiego, zagraniczna placówka dyplomatyczna zawiadamia wnioskodawcę o decyzji Prezydenta Ukrainy w ciągu 7 dni, odbiera obywatelowi Ukrainy dokumenty podróży i wydaje zaświadczenie o pozbawieniu obywatelstwa ukraińskiego.

Wykonanie decyzji Prezydenta Ukrainy w sprawach obywatelstwa nie powinno przekraczać 1 miesiąca. Jeżeli osoba, której obywatelstwo zostało odebrane, nie otrzyma odpowiedniego zaświadczenia i nie zwróci instytucji w wyznaczonym terminie dokumentów podróży, zagraniczna placówka dyplomatyczna podejmuje działania w celu uznania dokumentu paszportowego za nieważny.

Rozważamy różne okoliczności życiowe, w których obywatele Ukrainy przebywający za granicą starają się o zmianę obywatelstwa oraz podajemy instrukcje krok po kroku, jak je rozwiązać.

 

Sytuacja 1. Obywatel Ukrainy na stałe mieszkający za granicą.

Obywatel Ukrainy, który zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy ma stałe miejsce zamieszkania za granicą, składa następujące dokumenty (w 4 egzemplarzach) w celu zrzeczenia się obywatelstwa ukraińskiego:

1. wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 20;

2. cztery aktualne zdjęcia (o wymiarach 35 x 45 mm);

3. kopię paszportu obywatela Ukrainy na wyjazd za granicę z adnotacją o wyjeździe na stałe za granicę lub kopię paszportu obywatela byłego ZSRR, wzór z 1974 r. z adnotacją o wyjeździe z terytorium Ukrainy. Jeżeli wnioskodawca nie posiada jednego z dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie, który potwierdza obywatelstwo ukraińskie oraz pobyt za granicą, pobiera w placówce dyplomatycznej lub placówce konsularnej Ukrainy;

4. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający nabycie przez wnioskodawcę obywatelstwa innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa stwierdzający, że obywatel Ukrainy nabywa obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy.

 

Sytuacja 2. Zrzeczenie się obywatelstwa dziecka, które wyjechało z rodzicami na stałe za granicę i wraz z rodzicami zrzeka się obywatelstwa ukraińskiego.

W celu pozbawienia obywatelstwa ukraińskiego dziecka, które wyjechało z rodzicami na pobyt stały za granicę i wraz z rodzicami zrzeka się obywatelstwa ukraińskiego, jedno z jego rodziców składa wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa ukraińskiego we swoim wnioskiem o pozbawienie go obywatelstwa ukraińskiego i przedkłada wraz z dokumentami (w 4 egzemplarzach):

1. odpis aktu urodzenia dziecka;

2. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

3. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy. Dokument taki nie jest wymagany, jeżeli ustawodawstwo państwa, którego obywatelstwo nabywa dziecko, przewiduje nabycie przez dziecko obywatelstwa tego państwa w wyniku nabycia obywatelstwa jego rodziców lub jednego z nich;

4. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 21;

5. dokument potwierdzający wyjazd dziecka na pobyt stały za granicę.

 

Sytuacja 3. Zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego dziecka, które wyjechało z jednym z rodziców za granicę na pobyt stały i wraz z jednym z rodziców zrzeka się obywatelstwa ukraińskiego.

W celu zrzeczenia się obywatelstwa Ukrainy dziecka, które wyjechało z jednym z rodziców na pobyt stały za granicę i wraz z nim zrzeka się obywatelstwa Ukrainy, a którego drugi rodzic pozostaje obywatelem Ukrainy albo jest cudzoziemcem lub bezpaństwowcem, rodzic dziecka, który zrzeka się obywatelstwa Ukrainy, składa we wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa Ukrainy wniosek o zrzeczenie się przez dziecko obywatelstwa Ukrainy oraz przedkłada następujące dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. odpis aktu urodzenia dziecka;

2. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

3. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy. Dokument taki nie jest wymagany, jeżeli ustawodawstwo państwa, którego obywatelstwo nabywa dziecko, przewiduje nabycie przez dziecko obywatelstwa tego państwa w wyniku nabycia obywatelstwa jego rodziców lub jednego z nich;

4. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 21;

5. dokument potwierdzający wyjazd dziecka na pobyt stały za granicę.

 

Sytuacja 4. Zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego przez dziecko, które wyjechało na stałe za granicę i którego rodzice zrzekli się obywatelstwa ukraińskiego.

Aby zrzec się obywatelstwa Ukrainy dla dziecka, które wyjechało za granicę na pobyt stały i którego rodzice zrzekli się obywatelstwa ukraińskiego, jedno z rodziców dziecka składa następujące dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa Ukrainy – formularz wniosku nr 22;

2. cztery fotografie (o wymiarach 35×45 mm) dziecka, jeżeli dziecko ukończyło 7 lat;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

5. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa, stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy;

6. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 21;

7. dokument potwierdzający wyjazd dziecka na pobyt stały za granicę;

8. dokumenty potwierdzające zrzeczenie się przez rodziców dziecka obywatelstwa ukraińskiego.

 

Sytuacja 5. Zrzeczenie się obywatelstwa dziecka, które przeniosło się na stałe za granicę z jednym z rodziców, który zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego, a drugie jest obywatelem Ukrainy, cudzoziemcem lub bezpaństwowcem.

W celu zrzeczenia się obywatelstwa ukraińskiego dziecka, które wyjechało na stałe za granicę z jednym z rodziców, które zrzekło się obywatelstwa ukraińskiego, a którego drugim rodzicem jest obywatel Ukrainy, cudzoziemiec lub bezpaństwowiec, rodzic dziecka, który zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego, składa następujące dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa Ukrainy – formularz wniosku nr 22;

2. cztery fotografie (o wymiarach 35×45 mm) dziecka, jeżeli dziecko ukończyło 7 lat;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

5. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający nabycie przez dziecko obywatelstwa innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy;

6. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 21;

7. dokument potwierdzający wyjazd dziecka na pobyt stały za granicę;

8. dokument potwierdzający utratę obywatelstwa ukraińskiego przez jednego z rodziców dziecka.

Sytuacja 6. Zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego przez dziecko przebywające obecnie za granicą.

W celu zrzeczenia się obywatelstwa ukraińskiego dziecka, które zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy uważa się za przebywające na stałe za granicą, jedno z rodziców dziecka przedkłada dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa Ukrainy – formularz wniosku nr 22;

2. cztery fotografie (o wymiarach 35×45 mm) dziecka, jeżeli dziecko ukończyło 7 lat;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

5. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa, stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy;

6. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – druk wniosku nr 21;

7. dokument potwierdzający, że dziecko jest uważane za przebywające na stałe za granicą zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

 

Sytuacja 7. Zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego przez dziecko, które nabyło obywatelstwo ukraińskie przez urodzenie, jeżeli jego rodzice lub przynajmniej jedno z nich byli w chwili narodzin cudzoziemcami lub bezpaństwowcami.

W celu zrzeczenia się obywatelstwa ukraińskiego dziecka, które nabyło obywatelstwo ukraińskie przez urodzenie, jeżeli w chwili jego urodzenia rodzice lub przynajmniej jedno z nich byli cudzoziemcami lub bezpaństwowcami, jedno z rodziców dziecka przedkłada dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa Ukrainy – formularz wniosku nr 22;

2. cztery fotografie (o wymiarach 35×45 mm) dziecka, jeżeli dziecko ukończyło 7 lat;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

5. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa, stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy;

6. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – druk wniosku nr 21;

7. dokument potwierdzający, że w chwili urodzenia dziecka rodzice lub przynajmniej jedno z nich byli cudzoziemcami lub bezpaństwowcami.

 

Sytuacja 8. Wycofanie się z obywatelstwa ukraińskiego dziecka adoptowanego przez parę, z której jedno jest cudzoziemcem.

W celu pozbawienia obywatelstwa Ukrainy dziecka przysposobionego przez małżeństwo, z którego jedno jest obywatelem Ukrainy, a drugie cudzoziemcem, jedno z rodziców adopcyjnych dziecka będące cudzoziemcem składa dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa Ukrainy – formularz wniosku nr 22;

2. cztery fotografie (o wymiarach 35×45 mm) dziecka, jeżeli dziecko ukończyło 7 lat;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

5. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa, stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy;

6. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 21;

7. dokument potwierdzający obywatelstwo innego państwa (państw) jednego z rodziców adopcyjnych dziecka;

8. kopię paszportu obywatela Ukrainy lub innego dokumentu przewidzianego w art. 5 ustawy, potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie drugiego z rodziców adopcyjnych dziecka;

9. odpis orzeczenia sądu, przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy o adopcji dziecka lub decyzji organu państwa, na którego terytorium dziecko przebywa, o adopcji dziecka, uznanego za ważny na Ukrainie;

10. dokument potwierdzający związek małżeński między rodzicami adopcyjnymi dziecka w chwili jego przysposobienia.

 

Sytuacja 9. Zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego dziecka adoptowanego przez cudzoziemców lub bezpaństwowców.

Dla zrzeczenia się obywatelstwa ukraińskiego dziecka adoptowanego przez cudzoziemców lub bezpaństwowców, jeden z adopcyjnych składa dokumenty (w 4 egzemplarzach):

1. wniosek o pozbawienie dziecka obywatelstwa Ukrainy – formularz wniosku nr 22;

2. cztery fotografie (o wymiarach 35×45 mm) dziecka, jeżeli dziecko ukończyło 7 lat;

3. odpis aktu urodzenia dziecka;

4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie dziecka;

5. jeden z następujących dokumentów:

– dokument potwierdzający, że dziecko nabyło obywatelstwo innego państwa (państw);

– dokument wydany przez uprawniony organ innego państwa, stwierdzający, że dziecko nabędzie obywatelstwo innego państwa, jeżeli zrzeknie się obywatelstwa Ukrainy;

6. oświadczenie dziecka w wieku od 14 do 18 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego – formularz wniosku nr 21;

7. kopie dokumentów potwierdzających, że rodzice adopcyjni dziecka są cudzoziemcami lub bezpaństwowcami;

8. odpis orzeczenia sądu, przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Ukrainy o adopcji dziecka lub decyzji organu państwa, na którego terytorium dziecko przebywa, o adopcji dziecka, uznanego za obowiązują na Ukrainie.

 

Odnowienie obywatelstwa ukraińskiego

Aby odnowić dokumenty dotyczące obywatelstwa, osoba składa 4 kopie:

– wniosek o odnowienie obywatelstwa ukraińskiego);

– 4 aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45mm;

– zaświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa ukraińskiego lub inny dokument potwierdzający zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego;

– oświadczenie o braku obcego obywatelstwa.

W celu odnowienia obywatelstwa ukraińskiego dziecka wspólnie z jednym z rodziców, które zrzekło się obywatelstwa ukraińskiego lub jest bezpaństwowcem, jedno z rodziców składa wniosek i przedkłada następujące dokumenty:

– oświadczenie o braku obcego obywatelstwa – dla dzieci będących bezpaństwowcami;

– obowiązek zniesienia obcego obywatelstwa – dla dzieci będących cudzoziemcami. W stosunku do dzieci będących obywatelami kilku państw składa się obowiązek pozbawienia obywatelstwa wszystkich tych państw. Obowiązek zrzeczenia się obywatelstwa obcego nie wymaga się od dzieci będących obywatelami państw, których ustawodawstwo przewiduje automatyczne zrzeczenie się obywatelstwa tych państw jednocześnie z nabyciem obywatelstwa innego państwa, lub jeżeli umowy międzynarodowe Ukrainy z innymi państwami, których obywatelami są dzieci, przewidują wygaśnięcie obywatelstwa tych państw przez te osoby z chwilą nabycia obywatelstwa Ukrainy;

– odpis aktu urodzenia dziecka;

– wniosek o wyrażenie zgody na nabycie obywatelstwa ukraińskiego przez dziecko w wieku od 14 do 18 lat;

– zaświadczenie o ustaniu obywatelstwa ukraińskiego dziecka lub inny dokument potwierdzający ustanie obywatelstwa ukraińskiego dziecka.

Zagraniczna placówka dyplomatyczna, w której złożono dokumenty potwierdzające nabycie obywatelstwa ukraińskiego, sprawdza ich zgodność z wymogami ustawodawstwa ukraińskiego oraz potwierdza istnienie faktów, z którymi Ustawa wiąże obywatelstwo danej osoby z Ukrainą.

Dokumenty dotyczące odnowienia obywatelstwa ukraińskiego przechodzą procedurę koordynacji w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy i organach spraw wewnętrznych Ukrainy.

Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy informuje właściwą misję dyplomatyczną lub urząd konsularny Ukrainy za granicą o odpowiedziach na wnioski otrzymane od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i właściwego komisariatu wojskowego. Po otrzymaniu przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny Ukrainy za granicą informacji o rozpatrzeniu sprawy, kierownik misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego Ukrainy za granicą podejmuje odpowiednią decyzję. Decyzja o uwzględnieniu wniosku jest podejmowana pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, SBU.

Decyzję o zarejestrowaniu nabycia obywatelstwa ukraińskiego lub o odmowie uwzględnienia wniosku podejmuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania dokumentów.

Podane terminy nie uwzględniają czasu potrzebnego na przesłanie materiałów pocztą.

Decyzja o odmowie doręczana jest wnioskodawcy na piśmie nie później niż w ciągu tygodnia od dnia jej przyjęcia.

W przypadku pozytywnej decyzji osoba jest rejestrowana jako obywatel Ukrainy i dokumentowana zaświadczeniem o rejestracji osoby jako obywatela Ukrainy, które przedkłada do odbioru dokumentów potwierdzających obywatelstwo ukraińskie.

Kancelaria Prawna AVENTUM pomoże skutecznie świadczy pomoc prawną na rzecz obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m.in. w zakresie:

  1. doradztwa prawnego;
  2. reprezentacji w postępowaniach sądowych;
  3. reprezentacji w postępowaniach administracyjnych.

Zapraszamy do kontaktu:

dr Jakub Pokoj, radca prawny: j.pokoj@aventum-kancelaria.pl, +48 609 712 735, języki: polski, angielski

dr Iryna Vasylyk, adwokat ukraiński: i.vasylyk@aventum-kancelaria.pl, +48 882 646 992, języki: ukraiński, polski

 

 

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

5 + 5 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter