Zasady zatrudniania Ukraińców

Jak zatrudnić osobę z Ukrainy? Specustawa
+48 792 861 101 - A. Malik+48 609 712 735 - J. Pokoj

Zatrudnienie uchodźcy, nowa ustawa

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przewidziała uproszczone zasady zatrudniania obywateli Ukrainy (oraz w szczegółowo określonym przypadku ich małżonków). Zgodnie z ustawą osoby, które przebywają na terytorium Polski zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy lub są obywatelami i przebywają legalnie w Polsce mogą być wykonywać pracę, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Wyżej wskazane uproszczenie nie wyłącza możliwości zatrudniania obywateli Ukrainy na zasadach ogólnych, w takim przypadku na pracodawcy nie ciąży ww. obowiązek zawiadomienia urzędu pracy. Uproszczone zasady zatrudniania obejmują szeroką grupę obywateli Ukrainy, również tych, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r. Warunkiem jest legalne przebywanie tych osób w Polsce. W szczególności należy zwrócić uwagę, że powyższy zapis w ustawie nie pozwala na swobodną zmianę pracy osobom, które przebywają legalnie na terytorium Polski na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W przypadku zmiany pracodawcy niezbędne będzie zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Analogicznie znacznie zostały uproszczone zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Polsce dla obywateli Ukrainy, również tych, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy uregulowała zasady przebywania na terytoriom Polski przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 r. W przypadku osób, które przebywały na terenie Polski na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, której termin ważności miał upłynąć po 24 lutego 2022 r., ich ważność uległa przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. Wiza krajowa w okresie przedłużenia nie uprawnia do przekroczenia granicy, z wyłączeniem kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego międzynarodowy transport drogowy. Powyższe przepisy nie w żaden sposób nie ograniczają możliwości składania przez obywateli Ukrainy wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na zasadach ogólnych.

Zespół Kancelarii Prawnej Aventum świadczy pomoc prawną na rzecz uchodźców przebywających na terenie Rzeczypospolitej. Świadczymy pomoc prawną także w języku ukraińskim.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią telefonicznie: 882 646 992 lub mailowo: biuro@aventum-kancelaria.pl

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!
Adam Malik, radca prawny
dr Jakub Pokoj, radca prawny
dr Iryna Vasylyk, adwokat ukraiński

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

12 + 9 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter