Zdrowie to niewątpliwie jedno z najważniejszych – jeśli nie najważniejsze – dobro w życiu człowieka. W przypadku, gdy zdrowie zawodzi, trzeba powierzyć je specjalistom. Naturalne jest, że osoby chore i ich bliscy ufają lekarzom, jako osobom mającym niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, by pomóc osobom potrzebującym. Jednak lekarze, to także ludzie i co za tym idzie, również oni popełniają błędy. Niestety, w przypadku błędów lekarskich skutki bywają opłakane.

Błąd lekarski

Co w przypadku, gdy lekarz popełni błąd? Zgodnie z art. 4 ustawy zawodzie lekarza i lekarza dentysty „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. Lekarz ponosi zatem odpowiedzialność, wówczas gdy postąpi niezgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami lub środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, a także w sposób sprzeczny z zasadami etyki lub należytą starannością.

Naruszenie procedury lub niewiedza lekarza

Jak wskazuje praktyka sądowa: „O zawinieniu lekarza może zdecydować nie tylko zarzucenie mu braku wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, odpowiadających aprobowanemu wzorcowi należytej staranności, ale także niezręczność i nieuwaga przeprowadzanego zabiegu, jeżeli oceniając obiektywnie nie powinny one wystąpić w konkretnych okolicznościach” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 roku, sygn. akt I ACa 1077/14). Co niezmiernie ważne, brak zastosowania odpowiedniego standardu czy też procedury, oznacza naruszenie przez lekarza obowiązku działania z należytą starannością.

Kwota zadośćuczynienia za błąd medyczny

W przypadku, gdy lekarz dopuści się błędu, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Jeśli zaś pacjent umrze – odpowiednie świadczenie należy się rodzinie poszkodowanego. Funkcję zadośćuczynienia bardzo trafnie określił Sąd Apelacyjny w Katowicach: „zadośćuczynienie z art. 445 §1 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty sumy symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychiczne polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź w związku z cierpieniami fizycznymi, bądź w związku z następstwami uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia”.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Osobie poszkodowanej należy się również odszkodowanie, mające wyrównać straty majątkowe poniesione wskutek błędu lekarskiego. Są to m.in. utracone zarobki, koszty pobytu w szpitalu, koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie, koszty dojazdów do placówek medycznych czy koszty świadczeń medycznych w placówkach niepublicznych. Poza tym w przypadkach pogorszenia się perspektyw powodzenia na przyszłość lub utraty możliwości zarobkowych, pacjent może liczyć również na uzyskanie renty.