Niejednokrotnie w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że ubezpieczyciele posługują się niejasnymi sformułowaniami, które pozwalają im uchylić się od odpowiedzialności. Ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.) co prawda powinny być formułowane w sposób jasny i możliwie precyzyjny, jednak ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania w oparciu o postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia. Jakie możliwości obrony przed praktykami ubezpieczycieli ma poszkodowany?

Z pomocą osobom poszkodowanym przychodzi najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zgodnie z wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I CSK 321/18, nieprecyzyjne postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia należy interpretować na korzyść ubezpieczonego. Co więcej, Sąd Najwyższy wskazał, że interpretacja na korzyść poszkodowanego powinna być stosowana nawet wówczas, gdy osobą uprawnioną do odszkodowania jest profesjonalista (przedsiębiorca).

Trzeba bowiem pamiętać, że w prawie polskim uczestników obrotu gospodarczego zasadniczo dzieli się na konsumentów i profesjonalistów. Do tej pierwszej kategorii należą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Mianem profesjonalistów określa się natomiast wszystkich przedsiębiorców, w zakresie, w jakim dokonują czynności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudniony) formalnie znajduje się na takiej samej pozycji, co zakład ubezpieczeń będący spółką akcyjną. Niemniej jednak wskazany wyżej wyrok Sądu Najwyższego pozwala mieć nadzieję na poprawę sytuacji przedsiębiorców dochodzących odszkodowań od ubezpieczycieli.