Wprowadzenie nowego prawa zamówień publicznych zbliża się wielkimi krokami. Termin wejścia w życie nowej ustawy to najprawdopodobniej III lub IV kwartał 2019 roku, a więc już niedługo. Obecnie projekt, przygotowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, jest na etapie opiniowania. Swoje uwagi zgłosiły m.in. Business Centre Club, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy Związek Miast Polskich. W związku z dużym zaawansowaniem prac legislacyjnych, warto zastanowić się, jakie nowości ustawodawca przewidział dla wykonawców i zamawiających. Poniżej wskazane zostały najważniejsze kierunki zmian w zamówieniach publicznych.

  1. Uproszczenie procedur

Planowane jest wyodrębnienie szczególnej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych. Udzielanie zamówień poniżej progów ma być maksymalnie uproszczone względem obowiązujących obecnie procedur w zamówieniach powyżej progów unijnych.

  1. Szerszy zakres dopuszczalności odwołań

Konsekwencją opisanych wyżej zmian będzie wprowadzenie możliwości wnoszenia odwołań w sprawach poniżej progów unijnych. Dzięki temu znacznemu zwiększeniu ulegnie zakres, w którym dopuszczalne jest wnoszenie odwołań przez wykonawców.

  1. Więcej swobody dla zamawiających

Projekt nowego prawa zamówień przewiduje zwiększenie zakresu swobody zamawiających w zakresie wyłaniania wykonawców. Podkreślana w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej autonomia zamawiającego ma zostać sformalizowana, dając zamawiającym większą niż dotychczas swobodę kształtowania procedur wyłaniania wykonawców.

  1. Cyfryzacja zamówień publicznych

Zamówienia publiczne mają podlegać w większym niż dotychczas stopniu cyfryzacji. Ma to służyć uproszeniu i większej przejrzystości postępowań zamówieniowych. Wydaje się, że wprowadzenie nowych przepisów może prowadzić do wyeliminowania wątpliwości, które pojawiają się obecnie, np. co do możliwości składania ofert w formie opatrzonych podpisem elektronicznym skanów dokumentów sporządzonych w formie pisemnej.

  1. Ujednolicanie

Ujednolicone mają zostać zasady publikowania ogłoszeń poprzez skoncentrowanie ich w jednym portalu. Ponadto wprowadzone zostaną mechanizmy służące jednolitości orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Niewątpliwie powinno to przyczynić się do większej przejrzystości zamówień publicznych.

Podsumowanie

Tytułem podsumowania można wyrazić nadzieję, że projektowane zmiany w zamówieniach publicznych przyczynią się do poprawy niełatwego rynku zamówień publicznych w Polsce. Wydaje się, że projekt w obecnym brzmieniu będzie realizował ten cel. Z uwagą należy jednak śledzić dalsze losy procesu legislacyjnego, gdyż nie wiadomo, jakie zmiany mogą pojawić się na dalszych jego etapach.