24 października 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw tekst nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019; dalej: „p.z.p.”). Ustawodawca przewidział w tym przypadku dość długi, bo niemal półtoraroczny, okres vacatio legis. Przepisy nowego p.z.p. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Pomimo tego stosunkowo długiego czasu oczekiwania na wejście w życie nowej ustawy, wciąż wielu zamawiających i wykonawców nie jest przygotowanych na wyzwania związane z wejściem w życie nowego p.z.p. A tych jest niemało.

  1. Założenia nowego p.z.p.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych „ma na celu kompleksowe uregulowanie materii zamówień́ publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy”. Tyle teorii zawartej w rządowym uzasadnieniu do projektu nowego p.z.p.

Faktem jest, że w ciągu 16 lat obowiązywania „starej” ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno rynek, jak i jego otoczenie prawne, zmieniły się nie do poznania. Każdy, kto zetknął się z dotychczas obowiązującymi przepisami p.z.p. wie, że wielokrotne zmiany tekstu ustawy czyniły ją coraz mniej czytelną, a przez to trudniejszą do stosowania i coraz mniej praktyczną. Dlatego też dążenie ustawodawcy do większej klarowności przepisów, ujednolicenia orzecznictwa KIO i sądów powszechnych czy też ogólne zwiększenie efektywności i przejrzystości procesów zamówieniowych należy ocenić pozytywnie.

  1. Dalsza elektronizacja zamówień publicznych

Jednym z najbardziej istotnych elementów nowego Prawa zamówień publicznych jest dalsza elektronizacja procesu zamówieniowego. Nowa ustawa p.z.p., w ślad za postanowieniami dyrektyw, wdraża obowiązek elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i w konkursie. Postulat ten stał się obecnie jeszcze bardziej aktualny, ze względu na wciąż trwającą epidemię COVID-19. Komunikowanie się zamawiającego z wykonawcami za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość niewątpliwie może przyczynić się do większej dbałości o przestrzeganie norm sanitarnych.

Elektroniczna komunikacja obowiązywać będzie zarówno w odniesieniu do składania przez wykonawców ofert, wniosków, oświadczeń́ oraz wszelkich innych dokumentów jak i porozumiewania się̨ w zakresie m.in. zapytań́ dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia czy konkursu, udzielania przez zamawiającego odpowiedzi na te pytania czy przekazywania komunikatów i informacji w związku z postępowaniem czy konkursem. Obowiązek komunikacji elektronicznej nie będzie wykluczał jednak ustnego porozumiewania się wykonawców i zamawiających w przypadku prowadzenia negocjacji lub dialogu zamawiającego z wykonawcami, oraz w odniesieniu do informacji, które nie mają istotnego znaczenia w prowadzonym postępowaniu lub konkursie (nie dotyczą np. zmian ogłoszenia, wyjaśnień́ dotyczących treści dokumentów zamówienia, treści wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofert lub prac konkursowych), i o ile treść takiej wymiany informacji będzie udokumentowana tzn. zostanie załączona do protokołu postępowania.

  1. Warunki udziału w postępowaniu po nowemu

Regulacje nowego p.z.p. uporządkowują̨ i doprecyzowują̨ przepisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu. Przyjęto następujący podział zdolności wykonawców, których warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym będzie pozwalał zamawiającemu na identyfikację podmiotu występującego w postępowaniu, a w szczególności ustalenie czy podmiot występujący jako np. spółka handlowa jest wpisany do odpowiedniego rejestru. Jeśli zaś chodzi o uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający będzie mógł stawiać warunki posiadania zezwolenia, licencji, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług. Co do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wskazano, obok dotychczasowych wymogów, że zamawiający może wymagać́ również posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych.

Wprowadzono bardziej szczegółową regulację dotyczą spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu. Proponuje się, aby warunek dotyczący uprawnień́ do prowadzenia określonej działalności zawodowej uznać za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z współwykonawców posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej i zrealizuje tę część zamówienia, do której realizacji te uprawnienia są wymagane. Z kolei w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, współwykonawcy będą mogli polegać na zdolnościach wyłącznie tych z nich, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych – zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Opiniujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i inną dokumentację przetargową oraz pomagamy w prowadzeniu postępowań zamówieniowych. Przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz odpowiedzi na odwołania.

Pomagamy podmiotom publicznym oraz prywatnym zminimalizować ryzyko obecne w postępowaniach zamówieniowych.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. opiniowania dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ);

  2. opiniowania ofert składanych przez wykonawców pod kątem zgodności z SIWZ;

  3. sporządzania odwołań i odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej;

  4. reprezentacji w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi.

  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny

tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna

Adam Malik i Wspólnik sp.k.

ul. Stefana Batorego 64A

44-270 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000762549