NAJEM OKAZJONALNY – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA WYNAJMUJĄCEGO

Uregulowanie zasad współpracy leży w interesie zarówno wynajmujących, jak i najemców. Celem wynajmującego jest zabezpieczenie swoich interesów przed możliwymi niepożądanymi zachowaniami najemców, takimi jak niepłacenie czynszu czy demolowanie mieszkania. Najemca tymczasem chce mieć pewność, że będzie chroniony przed arbitralnymi decyzjami wynajmującego.

 1. Najem okazjonalny a najem zwykły

Wraz z wejściem w życie dnia 17 grudnia 2009 roku ustawy zmieniającej ustawę o ochronie praw lokatorów, w polskim porządku prawnym pojawił się tzw. „najem okazjonalny”. Najem okazjonalny to specyficzna forma umowy najmu lokalu mieszkalnego. Charakteryzuje się tym, że najemca oświadcza o posiadaniu stałego miejscu pobytu, do którego może wrócić w każdej chwili po zakończeniu najmu. Najem okazjonalny od „najmu zwykłego” odróżnia to, że w tym pierwszym przypadku wynajmujący nie jest zobowiązany do dostarczenia najemcy lokalu zastępczego w razie wypowiedzenia umowy najmu. Jest to niewątpliwe ułatwienie dla wynajmującego na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

 1. Najem okazjonalny – istotne informacje

Istotne jest, że umowa najmu okazjonalnego może dotyczyć wyłącznie nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne. Nie jest zatem możliwe zawarcie umowy najmu okazjonalnego np. lokalu usługowego. Niezwykle ważne jest również to, że wynajmujący nie może bez powodu wypowiedzieć umowy i wyrzucić najemcy bez zachowania ustalonego terminu wypowiedzenia. W przypadku braku naruszania przez najemcę postanowień umownych oraz przepisów prawa, najemca może mieć pewność trwałości stosunku najmu. Najem okazjonalny zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Co ważne, przed zawarciem umowy najmu okazjonalnego najemca musi wskazać lokal mieszkalny, do którego przeprowadzi się, w przypadku zakończenia najmu. Najemca musi dostarczyć wynajmującemu oświadczenie podpisane przez właściciela mieszkania, do którego najemca będzie mógł się przeprowadzić. Dokument ten nie musi być poświadczony notarialnie. Oświadczenie musi zawierać adres mieszkania i dane właściciela, który zgadza się na ewentualne przyjęcie najemcy. Sama umowa najmu okazjonalnego także nie wymaga formy notarialnej.

Niemniej jednak po zawarciu umowy najmu okazjonalnego wynajmujący i najemca muszą udać się do notariusza. Najemca musi złożyć u notariusza oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który został wyznaczony w żądaniu egzekucyjnym. Tylko to oświadczenie wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Wynajmujący powinien pamiętać, że od zawarcia umowy najmu okazjonalnego ma 14 dni na zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego.

 1. Jeśli lokator narusza postanowienia umowy…

W przypadku naruszania postanowień umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego wówczas, gdy:

 1. lokator korzysta z mieszkania w sposób, który jest niezgodny z umową, dopuszcza do powstania w lokalu szkód, wykracza przeciwko porządkowi domowemu itp., a po otrzymaniu od wynajmującego pisemnego upomnienia kontynuuje te działania;

 2. lokator przez 3 okresy płatności (tj. najczęściej 3 miesiące) nie uregulował czynszu lub innych opłat, a następnie – po pisemnym oświadczeniu wynajmującego o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego miesiąca na uregulowanie należności – wciąż nie uregulował należności;

 3. lokator bez zgody właściciela podnajął bądź wynajął mieszkanie lub jego część;

 4. najemca podczas trwania umowy stracił możliwość ewentualnego przeprowadzenia się do zastępczego lokalu i nie dostarczył kolejnego oświadczenia ze wskazaniem nowego miejsca, w którym mógłby zamieszkać.

Kancelaria Prawna AVENTUM stale świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz wynajmujących, jak i najemców. Przygotowujemy umowy najmu oraz, na życzenie Klientów, bierzemy udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy najmu. Pomagamy właścicielom mieszkań, wspólnotom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości dotkniętym problemem nierzetelnych lokatorów.

Pomagamy osobom fizycznym i osobom prawnym zminimalizować ryzyko obecne przy zawieraniu umowy najmu.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 1. sporządzania projektów umowy najmu;

 2. udziału w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy najmu;

 3. reprezentacji wynajmujących i najemców na etapie przedsądowym;

 4. reprezentacji wynajmujących i najemców w postępowaniu sądowym;

 5. doradztwa w zakresie wyboru optymalnej formy stosunku prawnego.

  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny

tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

 

 

Pomagamy osobom fizycznym i osobom prawnym uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze.

W ramach świadczonych usług proponujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 1. wsparcia w przygotowaniu zgłoszenia szkód górniczych;
 2. wsparcia w przygotowaniu dokumentacji kosztorysowej precyzującej zakres szkód i sposób ich naprawy oraz koszt;
 3. reprezentacji na etapie przedsądowym;
 4. reprezentacji w postępowaniu sądowym;
 5. udziału w negocjacjach z kopalnią.

  

Pozostajemy do Państwa dyspozycji!

tel. 792 861 101 – Adam Malik, radca prawny

tel. 609 712 735 – Jakub Pokoj, radca prawny

AVENTUM Kancelaria Prawna

Adam Malik i Wspólnik sp.k.

ul. Stefana Batorego 64A

44-270 Rybnik

NIP: 6423215030

KRS: 0000762549