Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to rodzaj kredytu, udzielanego na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredytem konsumenckim może być zatem dowolny kredyt zaciągnięty na cel niż działalność gospodarcza. Przykładem kredytu konsumenckiego może być kredyt na zakup sprzętu AGD i RTV, samochodu lub mieszkania, przy czym jego wartość nie może być wyższa niż 255.550,00 zł lub równowartość tej kwoty w złotych polskich. Kredytem konsumenckim może być także tzw. „chwilówka” zaciągnięta w instytucji parabankowej lub u lichwiarza.

Prowizja od kredytu konsumenckiego

Regułą jest, że kredytodawca (bank) pobiera tzw. prowizję od zaciągniętego kredytu. Prowizja to określona suma pieniężna lub część udzielanego kredytu, która ma stanowić koszt poniesiony przez bank w związku z udzieleniem kredytu. Co oczywiste, kredytodawcy dążą do tego, by przerzucić na konsumentów jak największą część ponoszonych kosztów. Dlatego wysokość prowizji pobieranej przez bank może często sięgać nawet kilkudziesięciu procent wartości udzielonego kredytu!

Co w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu?

Jak wynika z przepisu art. 16 ust. 1 unijnej dyrektywy 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie umów o kredyt konsumencki „Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”. Oznacza to, że konsumentowi przysługuje prawo do szybszej niż pierwotnie założono spłaty kredytu. W takim przypadku bank powinien zwrócić wartość pobranej prowizji za okres po wcześniejszej spłacie. Niestety, banki stoją na stanowisku, że zwrot prowizji nie należy się konsumentom.

Zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty jest możliwy!

Zgodnie z najnowszym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konsumenci mogą domagać się zwrotu nienależnie pobranych prowizji za okres po wcześniejszej spłacie kredytu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 września 2019 roku (sygn. C‑383/18) orzekł, że cytowany wyżej art. 16 ust. 1 unijnej dyrektywy 2008/48/WE należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta. Oznacza to, że konsumenci mogą domagać się zwrotu nienależnie pobranych przez bank prowizji. Co więcej, prawo to służy konsumentom, którzy wcześniej spłacili kredyt aż do 10 lat wstecz.