W pierwszej kolejności należy rozważyć, czy w przypadku sprzedaży na portalach internetowych, t.j.: Vinted, Olx, Allegro mamy do czynienia z tzw. sprzedażą okazjonalną, która nie podlega opodatkowaniu, czy też ze sprzedażą w ramach działalności gospodarczej, która podlega już opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się m.in. działalność handlową prowadzoną w sposób ciągły, zorganizowany oraz w celach zarobkowych.

Sprzedaż na platformach internetowych jednorazowa, incydentalna albo sporadyczna w zakresie swojego własnego majątku, np. ubrań, książek, innych artykułów jest sprzedażą okazjonalną, o ile nie jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (działalność gospodarcza nierejestrowana). Co do zasady sprzedaż okazjonalna nie podlega opodatkowaniu.

Osoby fizyczne dokonujące sprzedaży artykułów lub usług przez Internet dokonują czynności prawnej w postaci zawarcia umowy sprzedaży. Ze sprzedażą z kolei wiąże się konieczność zapłacenia podatku. W rezultacie, jeżeli podatnik sprzedaje na aukcji internetowej przedmiot, który nabył ponad pół roku wcześniej, to taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu. Przy czym, warunkiem jest, aby nie była ona wykonywana w ramach działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast na podstawie obiektywnych przesłanek zostanie ustalone, że sprzedaż prywatnych składników odbywa się w ramach działalności gospodarczej, to taka sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od nabycia.

Nowa regulacja, której głównym celem jest ograniczenie tzw. szarej strefy, dotyczy obowiązków sprawozdawczych dla platform internetowych/operatorów platform. Mianowicie dane o użytkownikach platform cyfrowych i przeprowadzonych przez nich transakcjach od roku 2024 będą trafiały do organów podatkowych.

Operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać szefowi KAS informacje
o sprzedawcach, którzy zawierali transakcje za pośrednictwem tych platform. Poza informacjami pozwalającymi na identyfikację operatora platformy chodzi m.in. o dane identyfikacyjne sprzedawcy, wynagrodzenie jakie uzyskał za pomocą platformy czy dane o jego rachunku finansowym.

Z punktu widzenia użytkownika takiej platformy (czyli sprzedawcy), największą zmianą będzie konieczność podawania administracji platformy dodatkowych danych (m.in. daty urodzenia). Ponadto, operator platformy sprzedażowej będzie zobowiązany do gromadzenia informacji o transakcjach dokonywanych przez sprzedawcę w celu ich przekazywania organom skarbowym w postaci zbiorczych raportów. Ustawa stawa weszła w życie z dniem 1.05.2023r., pierwsze raporty powinny zostać złożone począwszy od stycznia 2024r., przy czym obowiązek raportowania ma obejmować dane od
1 stycznia 2023r.

Nowe obowiązki sprawozdawcze będą dotyczyły nie tylko popularnych platform sprzedażowych działających w Unii Europejskiej. Ustawa nakłada bowiem obowiązki na operatorów platform będących rezydentami podatkowymi UE, ale także tych, którzy nie mają w państwie członkowskim ani swojego miejsca zarządu, ani stałego zakładu.

Przesłanki raportowania według nowej regulacji

Przede wszystkim muszą zostać spełnione określone warunki, aby osoba (użytkownik platformy) trafiła do raportu.

 

Raportowaniu ma podlegać:

– najem nieruchomości lub ich części, np. garaży, pól kempingowych, pokoi, parkingów,

– usługi świadczone osobiście, np. usługi przewozu osób, transportowe i dostawcze, drobne usługi codzienne, takie jak hydrauliczne, roboty budowlane, usługi fryzjerskie itp.,

– sprzedaż towarów,

Należy wskazać, że raportowaniem zostanie objęty każdy, kto w ciągu roku dokona minimum 30 transakcji na łączną kwotę co najmniej 2000 euro. Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie i dotyczą jednego e-portalu czy e-platformy.

 

Z obowiązku raportowania będą wyłączeni m.in.:

– operatorzy hotelowi, którzy zawarli ponad 2000 czynności najmu nieruchomości w ciągu roku,

– sprzedawca, któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym, tj.
w roku wykonania mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło 2000 euro.

 

Sposób przekazywania danych

Przed nowelizacją operatorzy platform cyfrowych byli zobowiązani do przedstawiania informacji i danych dotyczących sprzedawców na żądanie organów
w ramach toczących się postępowań.

Obecnie, po wejściu w życie nowelizowanej ustawy przekazywanie danych będzie odbywało się w ustrukturyzowany sposób, dzięki czemu organy podatkowe w wielu aspektach nie będą musiały indywidualnie zwracać się o ich przekazanie.

 

Konsekwencje prawne za niedopełnienie obowiązków

Niedopełnienie obowiązku raportowania danych o użytkownikach, którzy się kwalifikują do raportowania, zagrożone jest karą finansową. Za naruszenie samych obowiązków związanych z przekazywaniem informacji do organów podatkowych, karę pieniężną, nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł.

Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej toczy się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. Dodatkowo należy mieć na względzie sankcje przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

W odniesieniu do osoby fizycznej – jeśli operator platformy wystąpi
do użytkownika o dane konieczne do raportu i nie otrzyma ich w odpowiednim terminie, to będzie miał możliwość blokady konta i wstrzymania wypłaty wynagrodzenia.

 

Wnioski

W analizowanej sytuacji należy zwrócić uwagę, że wraz z początkiem 2024 roku zacznie obowiązywać nowa regulacja, ale nie będzie dotyczyła wszystkich sprzedających przez platformy, a jedynie tych, spełniających warunki określone w akcie prawnym.

Raportowaniu nie będą podlegać sprzedawcy, którzy zawarli w okresie sprawozdawczym mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło 2 000 euro. Powyższe zmiany nie wpływają na zasady opodatkowania okazjonalnej sprzedaży, które pozostają takie same jak dotychczas, mianowicie sprzedaż rzeczy:

– kupionej ponad pół roku przed jej sprzedażą,

– sprzedawanej za cenę nie większą, niż 1000 zł,

nie podlega opodatkowaniu podatkami PCC i PIT (a brak działalności gospodarczej dodatkowo wyłącza obowiązek odprowadzania podatku VAT).

Podsumowując, nawet jeżeli organ skarbowy otrzymałby od platformy dane o transakcji spełniającej powyższe warunki, nie miałby podstaw do naliczenia od niej podatku.

Ponadto z istotnych zmian, które wejdą w życie w 2024 r. należy wskazać prawny obowiązek dokonywania przez konsumenta płatności za pomocą rachunku bankowego, jeżeli kwota transakcji będzie przekraczała 20 000 zł.

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

12 + 5 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter