BRAK WYPŁATY WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ

Brak wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę, jakie kroki należy podjąć w takiej sytuacji? Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia dla pracownika jest jednym z obowiązków pracodawcy wprost wskazanych w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, jednak nie później niż do 10 dnia miesiąca.

Jakie kroki podjąć w sytuacji, kiedy pracodawcą nie wypłacił nam w terminie wynagrodzenia? W pierwszej kolejności należy udać się do pracodawcy w celu odbycia rozmowy i wskazania co jest przyczyną braku wypłaty wynagrodzenia. Jeśli taka rozmowa nie przyniesie oczekiwanych efektów, pracownik ma możliwość złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy zawierającej jak najwięcej informacji o przyczynach braku wypłaty wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy po otrzymaniu takiej skargi ma 30 dnia na jej rozpatrzenie, a w dalszej kolejności rozpoczęcie postępowania kontrolnego u pracodawcy. W razie stwierdzenia naruszeń przepisów Państwowa Inspekcja Pracy zobowiąże pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia oraz innych przysługujących pracownikowi świadczeń.

W sytuacji, kiedy nasz pracodawca jest niewypłacalny przykładowo ogłosił upadłość. Można ubiegać się o wypłatę zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednak takie działanie ma kilka ograniczeń, przede wszystkim zaspokojeniu podlegają niewypłacone wynagrodzenia oraz inne żądania w tym wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, za okres nie dłuższy niż:

  1. 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy

Lub

  1. 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ustanie stosunku pracy, o ile ustanie stosunku pracy przypada w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Na wniosek pracownika marszałek województwa wypłaca zaliczkę na poczet niewypłaconego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych pracownikowi. Podkreślić należy również, że zaliczka ta nie może być wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kolejną ścieżką jaką może wybrać pracownik, któremu nie zostało wypłacone wynagrodzenie jest złożenie pozwu do Sądu pracy. Taki pozew poszkodowany pracownik może sam skonstruować i złożyć we właściwym Sądzie lub dokonać tego przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli radcy prawnego lub adwokata. W pozwie należy wskazać wartość przedmiotu sporu, którą będzie nasze wynagrodzenie, możemy domagać się również odsetek za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia w wysokości 6,5% w stosunku rocznym.

Ostateczną ścieżką jaką poszkodowany pracownik może wybrać jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Pracownik może dokonać rozwiązania takiej umowy, jeśli pracodawca dokonał ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków względem pracownika. Wskazać należy, że brak zapłaty wymaganego wynagrodzenia za pracę jak najbardziej jest naruszeniem takiego obowiązku. W przypadku rozwiązania umowy w takim trybie, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za okres wypowiedzenia, jeśli mamy do czynienia z umową na czas określony odszkodowanie przysługuję za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia, który obowiązywałby na danej umowie. Wskazać należy również, że nie każdy przypadek opóźnienia będzie ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy. Pracodawca, który kilka dni spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia nie narusza tego obowiązku w sposób ciężki. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w oparciu o opisany tryb powinno nastąpić na piśmie w terminie miesiąca od chwili wystąpienia ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.

Jak widać pracownik, któremu nie wypłacono wynagrodzenia ma kilka dróg jakie może wybrać w celu dochodzenia swoich należności. Dlatego istotnym jest aby poradzić się ekspertów w celu wybrania odpowiedniej ścieżki odzyskania swoich należności.

AVENTUM Kancelaria Prawna Radców Prawnych Malik, Pokoj sp.p.

ul. Sądowa 4/6

40-078 Katowice

NIP: 6423215030

KRS: 0000886626

Aventum - Kancelaria Prawna Katowice

Kancelaria Prawna Aventum sp. k.

ul. Sądowa 4/6, 40-078 Katowice, Polska

Kontakt z Kancelarią

Formularz kontaktowy

Wymagane zgody

9 + 5 =

Adam Malik

Jakub Pokoj

Zapisz się na newsletter